رتبه دوم علوم بالینی جراحی سال 1390
برای نمایش کلیک کنید
رتبه دوم علوم بالینی جراحی سال ۱۳۹۰
پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۱
گواهینامه شرکت در دوره بیمارستان بسکم پالمر آمریکا
رتبه دوم گروه محققین
برگزیده هفدهمین جشنواره تحقیقاتی رازی
مقام اول کشوری دوره امتحانات دانشنامه رشته تخصصی چشم
رتبه دوم رشته تخصصی علوم بالینی جراحی
رتبه اول کشوری در آزمون های رشته چشم
دانشنامه تخصصی پزشکی
گواهینامه پایان دوره تکمیلی تخصصی فلوشیپ
پزشک نمونه سال ۱۳۹۱
پژوهشگر منتخب هیأت علمی سال ۱۳۹۱
رتبه سوم علوم جراحی بالینی سال ۱۳۹۱
فلوشیپ بیماری های سطح چشم از آمریکا
رتبه نخست امتحان بورد تخصصی سال ۱۳۷۸